Ryusyokai Home

世 界 剛 柔 流 琉 翔 会

Sekai Gojuryu Ryusyokai

Genealogy

wpe1.jpg (10206 bytes)

wpe2.jpg (10534 bytes) yagisensei.gif (25771 bytes) senahabw.GIF (14198 bytes)
Higaonna Kanryro
Shoreiryu
Miyagi Chojun
Gojuryu
Yagi Meitoku
Gojuryu Meibukan
Senaha Shigetoshi
Gojuryu Ryusyokan 
Kanryo Higaonna
	|
	|_ Kyoda Jhuhatsu
	|	|______ Iraha Choko
	|	|______ Kyoda Juko
	|             
	|_  Miyagi Chojun
	|	|______Shinzato Jinan
	|	|	|______Higa Yuchoku
	|   	|______Higa Seiko
	|	|	|______Fukichi Seiko
	|	|	|	|______Hokama Tetsuhiro
	|	|	|______Higa Seikichi
	|	|	|______Izumikawa Kanki
	|	|	|______Takamine Choboku
	|	|	|______Toguchi Seikichi
	|	|		|______Masanobu Shinjo
	|	|		|______Kanei Katsuyoshi
	|	|		|	|______Chinen Seijo
	|	|		|______Toyama Jensuu 
	|	|			|______Katsuyuki Kishimoto
	|	|______Yagi Meitoku
	|	|	|______Tamaki Yushun
	|	|	|______Shigetoshi Senaha
	|	|	|	|______Gushiken Shigemitsu	
	|	|	|	|______Tamaki Hidenobu
	|	|	|	|______Inamine Seiji
	|	|	|	|______Higa Teruo
	|	|	|	|______Kinjo Kisei
	|	|	|	|______Zayasu Herenori
	|	|	|	|______Nagamine Moriteru
	|	|	|	|______Akimine Tatsuya
	|	|	|	|______Sachio Senaha
	|	|	|	|______Uehara Katsukumi
	|	|	|	|______Isa Seiiki
	|	|	|	|______Oyadomari Hideo
	|	|	|	|______Yamashiro Masachika
	|	|	|	|______Teruya Masakatsu
	|	|	|	|______James East
	|	|	|	|______Jonathon Hallberg
	|	|	|______Tamaki Tami
	|	|	|______Arakaki Moshin
	|	|	|______Kuniyoshi Seisho
	|	|	|______Horikawa Kyosho
	|	|	|______Yagi Meitatsu
	|	|	|______Yagi Meitetsu
	|	|	|______Higa Masagi
	|	|	|______Ikemiyagi Masaaki
	|	|	|______Ota Fumiyaki
	|	|	|______Odo Masami
	|	|	|______Taira Sadayuki
	|	|	|______Miyazato Masanaou
	|	|______Sakiyama Tatsunori
	|	|______Nakaima Genkai
	|	|______Yogi Jitsue
	|    	|______Uehara Yukinori (Saburo)
	|	|______Miyagi Kei
	|	|______Miyazato Eiichi
	|	|	|______Teuro Chinen
	|	|	|______Morio Higaonna
	|	|______Kamiya Jinsei
	|	|______Iha Koshin
	|
	|_Shiroma Koki
	|
	|_Mabuni Kenwa