Ryusyokai Home

世 界 剛 柔 流 琉 翔 会

Sekai Gojuryu Ryusyokai

Syllabus

 

Yobi Undo

Hojo Undo

Fukyu Gata

Jo-chu-ge
Chu-keri-ge
kouke-chu-keri-ge
keri-keri-keri

Machiwara undo
Chiishi undo
Nigirigami undo

Kihon Kata

Sanchin

Kaishu Kata

Gekisai ich, ni
Saifa
Shisoochin
Sesan
Sanseryu
Seienchin
Sepai
Kururunfa
Suparinpe

Heishu Kata

Tensho

Yaksuko Kumite

Renzoku
Kakome
Ippon
Nippon